ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΜ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (2019 - 2021), η οποία εκλέχθηκε με τη Γενική Συνέλευση της 23ης Μαϊου 2019, έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Σάββας Σ. Μπαλουκτσής

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γ. Χίγκας

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Ε. Κατσαρός

Ταμίας:  Χαράλαμπος Γ. Μαυρίδης

Μέλος:  Φίλιππος Δ. Γοργίας 

Μέλος: Δημήτριος Ι. Εσκιάδης

Μέλος: Φίλιππος Α. Ιωαννίδης

Μέλος: Γεώργιος Ε. Κατσαρός

Μέλος: Κοσμάς Γ. Λεονταράκης