ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Προώθηση της εκμηχάνισης της Ελληνικής γεωργίας
 • Διάχυση της πληροφόρησης - όπου χρειάζεται - για τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα μηχανήματα έργου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού στα δημόσια & ιδιωτικά έργα, τις μεταφορές και την αποθήκευση φορτίων
 • Εξασφάλιση κανόνων για τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των μελών
 • Επίλυση των προβλημάτων και προώθηση των συμφερόντων των μελών
 • Έγκαιρη ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση προς τα μέλη
 • Προώθηση της σύγχρονης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στον χειρισμό των γεωργικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργου.
 • Προώθηση της ασφαλούς χρήσης και της προληπτικής συντήρησης των γεωργικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργου.
 • Προστασία του περιβάλλοντος

 Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν:

 • Επισήμανση προβλημάτων και εισήγηση προτάσεων και λύσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικούς φορείς της Πολιτείας στα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών με την συνεργασία αναγνωρισμένων επιστημονικών ιδρυμάτων, όπως το ΙΟΒΕ
 • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα μηχανήματα που κυκλοφορούν και λειτουργούν στην Ελλάδα. 
 • Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τα μέλη του, αλλά και για το ευρύ κοινό.
 • Συμμετοχή σε Εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς επιτροπές, συνέδρια, εκθέσεις και γενικά, εκδηλώσεις σχετικές με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των μελών του. 
 • Οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, που συμβαδίζουν με τους στόχους του ΣΕΑΜ.
 • Ενέργειες που προάγουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των μελών του, αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα.